W naszym przedszkolu staramy się zapewnić wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno - społecznych.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 140.

W roku szkolnym 2014/2015 codzienna praca wychowawczo - dydaktyczna oparta jest na następujących programach:

Program wychowawczy Przedszkola Miejskiego Nr 140 w Łodzi  stworzony jest
na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i jest niezbędnym dokumentem określającym procesy wychowawcze z uwzględnieniem potrzeb i możliwości całej społeczności przedszkolnej. Program wychowawczy jest zgodny  z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących  obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1)
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (2)
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (6)
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt (12)
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne (15)

Program profilaktyki Przedszkola Miejskiego Nr 140 w Łodzi opracowany jest w oparciu o analizę Programu Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 56 i nr 166 oraz analizę własną placówki. Cel nadrzędny programu to, zdrowy rozwój i właściwe funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie.

Cele ogólne programu profilaktyki:

 • Kształtowanie inteligencji emocjonalnej i społecznej
 • Wyposażenie dziecko w uniwersalne wartości moralne
 • Dostarczanie prawidłowych wzorców osobowych
 • Wypracowanie i wdrażanie norm i zasad funkcjonowania społecznego
 • Tworzenie warunków do samorozwoju
 • Zapobieganie zachowaniom ryzykownym

Program Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej autorstwa Pani Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008r. Zawiera charakterystykę, zestaw celów, treści programowe potrzebne do realizacji celów, opis procedur zmierzających do realizacji celów, przewiduje osiągnięcia dzieci i sposób monitorowania, pomiaru osiągnięć dzieci. Układ treści programowych skoncentrowany jest wokół form aktywności dzieci pogrupowanych według aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.

Realizacja programu Nasze przedszkole umożliwia osiągnięcie umiejętności warunkujących pełną gotowość szkolną przedszkolaków we wszystkich obszarach.


Program Zanim będę uczniem autorstwa Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole, i został ujęty w 15 obszarach wyodrębnionych w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.). Zawarte w nich treści skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez zróżnicowania wiekowego.


Program wychowania przedszkolnego Razem w przedszkolu autorstwa Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 roku oraz z zakresem wskazanych w niej celów wychowania przedszkolnego i obszarów działalności edukacyjnej przedszkola.

Program zakłada, że grupa przedszkolna jest wspólnotą osób uczących się i każde dziecko ma być w niej aktywne. Przedszkolak uczy się w naturze i kulturze, z czego wynikają cele i zadania poznawcze, etyczne, estetyczne. Treści w programie są ułożone spiralnie na trzech poziomach wiedzy i umiejętności. Koncentrują się wokół pojęć: przestrzeń, czas, liczba, przyczynowość. W złożeniach programu zadaniem nauczyciela jest włączenie dziecka w dorobek kulturowy, towarzyszenie mu w rozwoju, budzenie zainteresowań, współtworzenie wiedzy o świecie i samym sobie, aktywna współpraca ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.


Dziecięca matematyka program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych autorstwa Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej. Jego celem jest rozwijanie u dzieci możliwości umysłowych i uzdolnień do uczenia się matematyki. 

W programie wyodrębniono 14 bloków programowych, w których treści ułożone są zgodnie z rozwojem dziecięcych umiejętności. Realizując ten program, mamy możliwość łączenia edukacji matematycznej przede wszystkim z działaniem, badaniem, doświadczaniem, z samodzielnym wyciąganiem wniosków.

 

Program Muzyka, taniec i ruch oparty jest na naturalnej potrzebie ruchu i aktywności dziecka,  a głównym założeniem jest kształcenie i rozwijanie umiejętności muzycznych oraz  podstawowej wiedzy o muzyce, poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie. Ważnym elementem programu jest wykorzystywanie muzyki żywej, improwizowanej na instrumentach – pianinie, gitarze, keyboardzie CASIO oraz bogatej płytoteki. Zabawy i zajęcia powadzone są według systemów stworzonych przez  wybitnych muzyków i pedagogów: E. J. Dalcroze'a, C. Orffa i Z. Kodaly'a, które uważa się za najpełniejsze, najdokładniejsze i najdojrzalsze pod względem artystycznym, i pedagogicznym. Charakteryzują się one tym, że główny nacisk położono na czynne uczestnictwo wszystkich dzieci, angażujące aktywność i współpracę.

Cele ogólne programu:

 • Uwrażliwienie na różne elementy muzyki
 • Kształcenie estetyki ruchów oraz wyrabianie umiejętności świadomego podporządkowania ruchów muzyce.
 • Kształtowanie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zdolności muzycznych.
 • Rozwijanie twórczej postawy, samoekspresji i aktywności.
 • Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami.
 • Identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych.

Przedszkole realizuje ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków - AKADEMIA AQUAFRESH

Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach.

Nasze przedszkole jest pomysłodawcą i organizatorem corocznego, ogólnołódzkiego

konkursu muzycznego Orkiestry Przedszkolne

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łodzi


Przedszkole Miejskie nr 140 w Łodzi posiada tytuł

 

 

Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.

Nasze przedszkole współpracuje z:

 • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 (badania przesiewowe)

 • Poradnią Wspierania Rozwoju i Terapii

 • Szkołami Podstawowymi Nr 56 i 166 (przedstawienia dziecięce, zawody sportowe, dni otwarte)
 • Biblioteką Publiczną przy ul. Żubardzkiej 3 (lekcje edukacyjne, wystawy)
 • Strażą Miejską ( pogadanki, lekcje edukacyjne)

 • Policją (pogadanki, lekcje edukacyjne)

 • Agencją artystyczno – edukacyjną CRESCENDO (audycje muzyczne)
 • Agencją artystyczną - PIRUET (spotkanie baletowe)
 • Domami Kultury Na Żubardzkiej i Lutnia (koncerty, konkursy muzyczne, plastyczne)
 • Łódzkim CARITAS (akcja: Serce na gwiazdkę, Wigilijne dzieło pomocy dzieciom, Wielkanocne dzieło CARITAS)
 • Łódzkim PCK (akcja: Gorączka złota)

Co roku bierzemy udział w akcjach kształcących wśród dzieci prawidłowe nawyki zbiórki odpadów i ich segregacji:

 • Zostań Gwiazdą Recyklingu - zbiórka elektrośmieci
 • Zakręcone Misiące - zbiórka nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych
 • Na tropie CD - zbiórka zużytych płyt CD i DVD
 • Zbiórka zużytych baterii