W naszym przedszkolu staramy się zapewnić wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno - społecznych.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 140.

W roku szkolnym 2015/2016 codzienna praca wychowawczo - dydaktyczna oparta jest na następujących programach:

Program wychowawczy Przedszkola Miejskiego Nr 140 w Łodzi  stworzony jest
na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i jest niezbędnym dokumentem określającym procesy wychowawcze z uwzględnieniem potrzeb i możliwości całej społeczności przedszkolnej. Program wychowawczy jest zgodny  z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących  obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1)
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (2)
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (6)
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt (12)
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne (15)

Program profilaktyki Przedszkola Miejskiego Nr 140 w Łodzi opracowany jest w oparciu o analizę Programu Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 56 i nr 166 oraz analizę własną placówki. Cel nadrzędny programu to, zdrowy rozwój i właściwe funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie.

Cele ogólne programu profilaktyki:

 • Kształtowanie inteligencji emocjonalnej i społecznej
 • Wyposażenie dziecko w uniwersalne wartości moralne
 • Dostarczanie prawidłowych wzorców osobowych
 • Wypracowanie i wdrażanie norm i zasad funkcjonowania społecznego
 • Tworzenie warunków do samorozwoju
 • Zapobieganie zachowaniom ryzykownym

Program Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej autorstwa Pani Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008r. Zawiera charakterystykę, zestaw celów, treści programowe potrzebne do realizacji celów, opis procedur zmierzających do realizacji celów, przewiduje osiągnięcia dzieci i sposób monitorowania, pomiaru osiągnięć dzieci. Układ treści programowych skoncentrowany jest wokół form aktywności dzieci pogrupowanych według aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.

Realizacja programu Nasze przedszkole umożliwia osiągnięcie umiejętności warunkujących pełną gotowość szkolną przedszkolaków we wszystkich obszarach.


Program Zanim będę uczniem autorstwa Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole, i został ujęty w 15 obszarach wyodrębnionych w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.). Zawarte w nich treści skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez zróżnicowania wiekowego.


Program wychowania przedszkolnego Razem w przedszkolu autorstwa Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 roku oraz z zakresem wskazanych w niej celów wychowania przedszkolnego i obszarów działalności edukacyjnej przedszkola.

Program zakłada, że grupa przedszkolna jest wspólnotą osób uczących się i każde dziecko ma być w niej aktywne. Przedszkolak uczy się w naturze i kulturze, z czego wynikają cele i zadania poznawcze, etyczne, estetyczne. Treści w programie są ułożone spiralnie na trzech poziomach wiedzy i umiejętności. Koncentrują się wokół pojęć: przestrzeń, czas, liczba, przyczynowość. W złożeniach programu zadaniem nauczyciela jest włączenie dziecka w dorobek kulturowy, towarzyszenie mu w rozwoju, budzenie zainteresowań, współtworzenie wiedzy o świecie i samym sobie, aktywna współpraca ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.


Program własny przyrodniczo – ekologiczny Małemu sercu bliska ochrona środowiska przeznaczony jest do realizacji we wszystkich grupach wiekowych w Przedszkolu Miejskim nr 140 w Łodzi z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci. Głównym założeniem programu jest zbliżenie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go dostrzegania jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Ważnym zadaniem podczas realizacji treści zawartych w programie jest takie ich opracowanie, aby potrzeba poznania przyrody i jej ochrona wynikała z zainteresowania samych dzieci. Poznawanie świata za pomocą działania i zmysłów jest dla przedszkolaków sprawą naturalną.

 

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą
 • Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata zwierząt i roślin
 • Ukazywanie zagrożeń jakie niesie działalność człowieka dla świata przyrody i jego samego
 • Kształtowanie gotowości i umiejętności działania w zakresie ochrony środowiska

Dziecięca matematyka program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych autorstwa Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej. Jego celem jest rozwijanie u dzieci możliwości umysłowych i uzdolnień do uczenia się matematyki. 

W programie wyodrębniono 14 bloków programowych, w których treści ułożone są zgodnie z rozwojem dziecięcych umiejętności. Realizując ten program, mamy możliwość łączenia edukacji matematycznej przede wszystkim z działaniem, badaniem, doświadczaniem, z samodzielnym wyciąganiem wniosków.

 

Przedszkole realizuje ogólnopolski projekt społeczno-edukacyjny 

AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA,

którego nadrzędnym celem jest propagowanie zdrowego trybu odżywiania i stylu życia.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Przedszkole realizuje ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków -

AKADEMIA AQUAFRESH

Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach.

Przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie

DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY,

którego głównym celem jest obniżenie częstotliwości występowania  próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

Przedszkole bierze udział w ogólnopolskim programie profilaktyki przemocy wobec dzieci

CHRONIMY DZIECI,

którego celem  jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce.

Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Przedszkole bierze udział w VIII edycji największego w Polsce programu edukacyjnego dla przedszkoli organizowanego przez markę Kubuś

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

W tej edycji przedszkolaki wspólnie z Kubusiem odkrywają sekrety natury,

uczą się dbać o środowisko i zdrowo odżywiać, a także poznają zasady ekologii.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Nasze przedszkole jest pomysłodawcą i organizatorem corocznego, ogólnołódzkiego

konkursu muzycznego Orkiestry Przedszkolne

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łodzi


Przedszkole Miejskie nr 140 w Łodzi posiada tytuł

 

 

Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.

Nasze przedszkole współpracuje z:

 • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 (badania przesiewowe)

 • Poradnią Wspierania Rozwoju i Terapii

 • Szkołami Podstawowymi Nr 56 i 166 (przedstawienia dziecięce, zawody sportowe, dni otwarte)
 • Biblioteką Publiczną przy ul. Żubardzkiej 3 (lekcje edukacyjne, wystawy)
 • Strażą Miejską ( pogadanki, lekcje edukacyjne)

 • Policją (pogadanki, lekcje edukacyjne)

 • Agencją artystyczno – edukacyjną CRESCENDO (audycje muzyczne)
 • Agencją artystyczną - PIRUET (spotkanie baletowe)
 • Domami Kultury Na Żubardzkiej i Lutnia (koncerty, konkursy muzyczne, plastyczne)
 • Łódzkim CARITAS (akcja: Serce na gwiazdkę, Wigilijne dzieło pomocy dzieciom, Wielkanocne dzieło CARITAS)
 • Łódzkim PCK (akcja: Gorączka złota)

Co roku bierzemy udział w akcjach kształcących wśród dzieci prawidłowe nawyki zbiórki odpadów i ich segregacji:

 • Zostań Gwiazdą Recyklingu - zbiórka elektrośmieci
 • Zakręcone Misiące - zbiórka nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych
 • Na tropie CD - zbiórka zużytych płyt CD i DVD
 • Zbiórka zużytych baterii