W naszym przedszkolu staramy się zapewnić wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno - społecznych.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 140.

W roku szkolnym 2016/2017 codzienna praca wychowawczo - dydaktyczna oparta jest na następujących programach:

Program wychowawczy Przedszkola Miejskiego Nr 140 w Łodzi  stworzony jest
na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i jest niezbędnym dokumentem określającym procesy wychowawcze z uwzględnieniem potrzeb i możliwości całej społeczności przedszkolnej. Program wychowawczy jest zgodny  z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących  obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1)
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (2)
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (6)
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt (12)
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne (15)

Program profilaktyki Przedszkola Miejskiego Nr 140 w Łodzi opracowany jest w oparciu o analizę Programu Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 56 i nr 166 oraz analizę własną placówki. Cel nadrzędny programu to, zdrowy rozwój i właściwe funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie.

Cele ogólne programu profilaktyki:

 • Kształtowanie inteligencji emocjonalnej i społecznej
 • Wyposażenie dziecko w uniwersalne wartości moralne
 • Dostarczanie prawidłowych wzorców osobowych
 • Wypracowanie i wdrażanie norm i zasad funkcjonowania społecznego
 • Tworzenie warunków do samorozwoju
 • Zapobieganie zachowaniom ryzykownym

 

Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej autorstwa Pani Małgorzaty Kwaśniewskiej i Pani Wiesławy Żaby- Żabińskiej wspomagający rozwój aktywności dzieci jest przeznaczony do instytucjonalnie zorganizowanej pracy pedagogicznej z małymi dziećmi.

Jego autorska koncepcja jest dostosowana do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, z dnia 23 czerwca 2016 r. Proponowany program jest, dostosowaną do nowych wytycznych, wersją programu Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej.


Program Zabawy z porami roku autorstwa Pani Iwony Grygorowicz, wydawnictwa Podręcznikarnia,jest zgodny z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego” zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r.

Treści programu „Zabawy z porami roku” są umieszczone w tabelach i skorelowane z treścią przewodników metodycznych oraz zadaniami w kartach pracy dla dzieci 3-6 letnich. Przejrzysta struktura programu odnosi się do pór roku i wieku dzieci, co stwarza możliwość łatwej weryfikacji podejmowanych działań i realizowanych celów..Program własny przyrodniczo – ekologiczny Małemu sercu bliska ochrona środowiskaprzeznaczony jest do realizacji we wszystkich grupach wiekowych w Przedszkolu Miejskim nr 140 w Łodzi z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci. Głównym założeniem programu jest zbliżenie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go dostrzegania jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Ważnym zadaniem podczas realizacji treści zawartych w programie jest takie ich opracowanie, aby potrzeba poznania przyrody i jej ochrona wynikała z zainteresowania samych dzieci. Poznawanie świata za pomocą działania i zmysłów jest dla przedszkolaków sprawą naturalną.

 

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą
 • Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata zwierząt i roślin
 • Ukazywanie zagrożeń jakie niesie działalność człowieka dla świata przyrody i jego samego
 • Kształtowanie gotowości i umiejętności działania w zakresie ochrony środowiska

Dziecięca matematyka program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych autorstwa Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej. Jego celem jest rozwijanie u dzieci możliwości umysłowych i uzdolnień do uczenia się matematyki. 

W programie wyodrębniono 14 bloków programowych, w których treści ułożone są zgodnie z rozwojem dziecięcych umiejętności. Realizując ten program, mamy możliwość łączenia edukacji matematycznej przede wszystkim z działaniem, badaniem, doświadczaniem, z samodzielnym wyciąganiem wniosków.


Program własny Muzyka, taniec i ruch- zabawy rytmiczno- ruchowe to ta dziedzina sztuki, która odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka. Dostarcza ona wiele radości i piękna, rozwija wyobraźnię, budzi różnorodne emocje i daje odprężenie psychiczne, wzbogaca doświadczenia i wpływa na wszechstronny rozwój osobowości współczesnego człowieka. Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym, obserwujemy jakie wielkie znaczenie w ich edukacji ma muzyka. Każde dziecko ma potrzebę śpiewu, tańca, gry, muzycznej zabawy, tworzenia własnych piosenek i wyliczanek, komponowania melodii do wierszyków czy wymyślania rytmów i odtwarzania ich na instrumentach perkusyjnych. Częsty kontakt dzieci z muzyką pozwala zrozumieć otaczający ich świat, wyrazić pragnienia, uczucia i wyobrażenia, rozwija wrażliwość zmysłową i pobudza proces spostrzegania, koncentrację uwagi, wpływa na rozwój mowy i wzbogacenie słownictwa oraz rozwija inwencję twórczą. Małe dzieci lubią być twórcami, są kreatywne z natury. Tworzenie sprawia im wielką radość i satysfakcję, dlatego, tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Największe możliwości twórczego działania daje właśnie muzyka.

  

Przedszkole realizuje ogólnopolski projekt społeczno-edukacyjny 

AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA,

którego nadrzędnym celem jest propagowanie zdrowego trybu odżywiania i stylu życia.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Przedszkole realizuje ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków -

AKADEMIA AQUAFRESH

Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach.

Przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie

DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY,

którego głównym celem jest obniżenie częstotliwości występowania  próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

Przedszkole bierze udział w ogólnopolskim programie profilaktyki przemocy wobec dzieci

CHRONIMY DZIECI,

którego celem  jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce.

Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Przedszkole bierze udział w VIII edycji największego w Polsce programu edukacyjnego dla przedszkoli organizowanego przez markę Kubuś

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

W tej edycji przedszkolaki wspólnie z Kubusiem odkrywają sekrety natury,

uczą się dbać o środowisko i zdrowo odżywiać, a także poznają zasady ekologii.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Nasze przedszkole jest pomysłodawcą i organizatorem corocznego, ogólnołódzkiego

konkursu muzycznego Orkiestry Przedszkolne

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łodzi


Przedszkole Miejskie nr 140 w Łodzi posiada tytuł

 

 

Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.

Nasze przedszkole współpracuje z:

 • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 (badania przesiewowe)

 • Poradnią Wspierania Rozwoju i Terapii

 • Szkołami Podstawowymi Nr 56 i 166 (przedstawienia dziecięce, zawody sportowe, dni otwarte)
 • Biblioteką Publiczną przy ul. Żubardzkiej 3 (lekcje edukacyjne, wystawy)
 • Strażą Miejską ( pogadanki, lekcje edukacyjne)

 • Policją (pogadanki, lekcje edukacyjne)

 • Agencją artystyczno – edukacyjną CRESCENDO (audycje muzyczne)
 • Agencją artystyczną - PIRUET (spotkanie baletowe)
 • Domami Kultury Na Żubardzkiej i Lutnia (koncerty, konkursy muzyczne, plastyczne)
 • Łódzkim CARITAS (akcja: Serce na gwiazdkę, Wigilijne dzieło pomocy dzieciom, Wielkanocne dzieło CARITAS)
 • Łódzkim PCK (akcja: Gorączka złota)

Co roku bierzemy udział w akcjach kształcących wśród dzieci prawidłowe nawyki zbiórki odpadów i ich segregacji:

 • Zostań Gwiazdą Recyklingu - zbiórka elektrośmieci
 • Zakręcone Misiące - zbiórka nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych
 • Na tropie CD - zbiórka zużytych płyt CD i DVD
 • Zbiórka zużytych baterii